Kredyt we frankach – indeksowany, denominowany, walutowy?

Kredyt we frankach

Kredyt we frankach to potoczna nazwa kredytów, które są powiązane z frankiem szwajcarskim (CHF). Wyróżnić możemy:
• kredyt indeksowany (waloryzowany) do waluty obcej
• kredyt denominowany do waluty obcej
• kredyt walutowy

Kredyt we frankach indeksowany

Podczas zawierania umowy z bankiem kwota kredytu wyrażona jest w PLN. Bank wypłaca kredytobiorcy kwotę w PLN.
Kredytobiorca spłaca do banku raty kapitałowo – odsetkowe w PLN. Ale…

Z chwilą wypłaty kredytu, bank przelicza kwotę kredytu po kursie kupna waluty obcej do której kredyt ma być indeksowany – czyli po kursie CHF.
Inaczej mówiąc, bank dokonuje indeksacji (zamiany) wypłaconej kwoty głównej kredytu w PLN do waluty CHF.
Od tego czasu zobowiązanie kredytobiorcy jest wyrażone w CHF.
Przeliczona na franki kwota kredytu stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych i sporządzenia harmonogramu spłat kredytu w walucie obcej.

Żeby kredytobiorca mógł spłacać do banku raty kapitałowo – odsetkowe w PLN, w dniu ich wymagalności raty są przeliczane z waluty obcej na walutę polską po kursie sprzedaży waluty obcej obowiązującym w danym dniu w danym banku.

  • Klauzule indeksacyjne uzależniające wartości kapitału do spłaty oraz wysokość comiesięcznej raty od obowiązującego w danym momencie kursu franka naruszają zasadę swobody kontraktowania a przez to mogą zostać uznane za nieważne w postępowaniu sądowym.

Kredyt we frankach denominowany

Podczas zawierania umowy z bankiem kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej jednak bank wypłaca kredytobiorcy kwotę w PLN po kursie kupna waluty obcej z dnia wypłaty kredytu lub jego transzy.
Wysokość rat ustalana jest w walucie obcej, a ich spłata następuje w PLN. Raty są przeliczane z waluty obcej na walutę polską po kursie sprzedaży waluty obcej obowiązującym w danym dniu w danym banku.

  • Odwołanie do kursów walut zawartych w tabeli kursów oznacza naruszenie zasady równorzędności stron umowy. Tak skonstruowane klauzule indeksacyjne mogą zostać uznane za nieważne.

Kredyt walutowy

Kredyt udzielany, wypłacany i spłacany w walucie obcej. Nie ma miejsce przeliczanie na PLN.

 

Różnice między ww. kredytami pokazane są w tabeli:

Kredyt indeksowany Kredyt denominowany Kredyt walutowy
Kwota kredytu PLN CHF CHF
Wypłata kredytu PLN PLN CHF
Kwota zadłużenia CHF CHF CHF

Odwoływanie się przez banki do swoich tabel kursowych, wedle których ustalana jest wysokość zobowiązania oraz poszczególnych rat kapitałowo – odsetkowych to jeden z punktów umowy kredytowej (umowy na kredyt we frankach), który może zostać uznany przez sąd za niedozwolony i nie wiążący konsumenta. A takie stwierdzenie może prowadzić do nieważności całej umowy. Niezależenie od tego czy umowa dotyczy kredytu indeksowanego czy denominowanego.

Jeśli masz pytania odnośnie umowy dotyczącej kredytu we frankach, skontaktuj się z nami, chętnie na nie odpowiemy! https://simplylegal.pl/kontakt/

Related Posts