Kredyt we frankach. Opłata sądowa od pozwu.

Ile kosztuje pozwanie banku przez konsumenta – wysokość opłaty sądowej od pozwu.

Kredytobiorca będący konsumentem, który zaciągnął umowę kredytową we franku szwajcarskim, może wystąpić przeciwko bankowi z roszczeniem o unieważnienie umowy lub o uznanie za niedozwolone określonych klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie.

Tego rodzaju roszczenia określa się jako roszczenia wynikające z czynności bankowych. Przed złożeniem pozwu do sądu, kredytobiorca zobowiązany jest uiścić od pozwu konkretną opłatę – opłatę sądową od pozwu.

Opłata sądowa od pozwu dotyczącego kredytu we frankach. Jak ją wyliczyć?

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

Co to jest wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS)?

Przy roszczeniu o unieważnienie umowy WPS będzie to suma wszystkich wpłat dokonanych przez kredytobiorcę na rzecz banku.

Przy roszczeniu o uznanie za niedozwolone określonych klauzul przeliczeniowych zawartych w umowie WPS będzie to różnica pomiędzy wysokością rat kredytu we frankach szwajcarskich wpłaconych do banku a wysokością rat, które konsument uiściłby na rzecz banku, jeżeli kredyt został zaciągnięty w złotówkach.

Jeśli WPS, czyli kwota, której w pozwie kredytobiorca żąda od banku jest większa niż 20.000 zł, opłata sądowa wynosi 1.000 zł.

W przypadku wygranej, pozwany bank zostanie zobowiązany do zwrotu powodowi poniesionych kosztów. W tym uiszczonej opłaty sądowej.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

O różnicy pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym możesz przeczytać tu.

Related Posts