Oferta

Nasi
Klienci

FRANKOWICZE

Wsparcie prawne dla osób posiadających kredyt we frankach szwajcarskich.

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY

Wsparcie w wyborze formy prawnej właściwej dla prowadzenia działalności, przygotowanie umowy spółki, rejestracja spółki, przekształcenia, wsparcie w kwestiach prawnych związanych z tworzeniem własnej marki, tworzenie umów w relacjach biznesowych, prawo autorskie, ochrona znaku towarowego, ochrona danych osobowych.

SPÓŁKI

Tworzenie, przekształcenia, likwidacje. Sprawy rejestrowe (KRS). Wsparcie w bieżącej działalności, przygotowywanie aktów wewnętrznych organów spółek (np. uchwał, regulaminów), tworzenie oraz analiza umów w relacjach biznesowych, wsparcie w negocjacjach. Nieuczciwa konkurencja.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Wsparcie prawne w sprawach z zakresu prawa cywilnego (np. sprzedaż/kupno nieruchomości, podział nieruchomości, rozwody, sprawy spadkowe, analiza umów); prawa pracy; prawa administracyjnego; reprezentowanie Klienta przed sądem.

START-UPY I PODMIOTY NEW-TECH

Kompleksowa obsługa startupów. Pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności, zabezpieczenie praw własności intelektualnej (prawo autorskie, znak towarowy, patent), tworzenie umów, wszelkie inne wsparcie prawne uzasadnione działalnością w konkretnej branży.

FREELANCERZY

Wsparcie w kwestiach prawnych związanych z tworzeniem własnej marki, tworzenie umów w relacjach biznesowych, prawo autorskie, ochrona znaku towarowego, ochrona danych osobowych.

BRANŻA KREATYWNA

Tworzenie oraz analiza umów regulujących kwestie praw autorskich do projektów, wsparcie prawne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, zabezpieczenie praw związanych z własną marką.

INFLUENCERZY I BLOGERZY

Tworzenie oraz analiza umów regulujących kwestie praw autorskich do filmów, wpisów, zdjęć czy innych projektów, własność intelektualna w internecie.

Przygotowanie lub analiza umów regulujących kwestie współpracy marketingowej z markami, product placement, sponsoring.

Jesteśmy
Ekspertami

KREDYTY WE FRANKACH - SPRAWY SĄDOWE

– analiza umowy kredytowej z bankiem
– przygotowanie pozwu oraz kolejnych pism procesowych
– reprezentowanie Klienta na każdym etapie postępowania sądowego

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

zakładanie spółek, tworzenie, przekształcenia, likwidacje, wszelkie sprawy rejestrowe (KRS)
– obsługa prawna zarządu, rady nadzorczej
– dochodzenie przez sądem roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
– formułowanie i dochodzenie przed sądem roszczeń związanych z naruszeniem zakazu konkurencji, rozpowszechnianiem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy, nieuczciwą reklamą
– przygotowanie lub analiza umów związanych z daną działalnością gospodarczą, w tym: umów marketingowych, dystrybucyjnych sprzedaży
– opracowanie wymaganych polityk, regulaminów
– audyt zgodności z prawem w danym obszarze (compliance), przygotowanie rekomendacji, wymaganych dokumentów
– wsparcie działu marketingu, działu HR
– ochrona danych osobowych

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWO AUTORSKIE

– umowy regulujące kwestie praw autorskich (dot. autorów utworów) i praw pokrewnych (dot. np. wykonawców utworów, producentów, wydawców)
– umowy licencyjne
– ochrona znaków towarowych
– reprezentowanie Klienta przed sądem w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej
– ochrona wizerunku
– własność intelektualna w internecie

E-COMMERCE / DIGITAL

– przygotowanie regulaminu funkcjonowania sklepu internetowego, polityki prywatności, regulaminu korzystania z plików cookie
– wsparcie w bieżących problemach prawnych zwłaszcza w zakresie reklamacji lub odstąpienia od umowy

NIERUCHOMOŚCI

– obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego
– analiza prawna danej nieruchomości
– usuwanie wad prawnych nieruchomości, np. wszczęcie postępowania o nabycie spadku
– negocjowanie umów inwestycyjnych i wykonawczych
– przygotowanie lub weryfikacja umowy nabycia/sprzedaży, najmu nieruchomości
– podział nieruchomości
– zasiedzenie
– ustanowienie służebności

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

rozwód, podział majątku, alimenty
– ustanowienie opieki nad dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
– ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
– ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna
– wsparcie przy sporządzaniu testamentu
– przyjęcie/odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe
– postępowanie o nabycie spadku lub procedury poświadczenia dziedziczenia u notariusza
– postępowanie o dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku

PRAWO PRACY

– przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem stosunku pracy
– kontrakty menedżerskie
– umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
– dokumenty związane z obowiązkiem zachowania poufności (NDA, confidential agreement)
– zwolnienia grupowe
– opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania i innych dokumentów wewnątrzzakładowych
– doradztwo w zakresie przejmowania pracowników oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części
– doradztwo w sporach ze związkami zawodowymi
– dochodzenie odszkodowań w sprawach związanych z prawem pracy lub przywrócenie do pracy
– ustalenie stosunku pracy
– dochodzenie roszczeń z zakresu mobbingu, molestowania, dyskryminacji

SPORY SĄDOWE

W przypadku sporu nakłaniamy strony do jego pozasądowego rozwiązania. Uczestniczymy w negocjacjach, mediacjach sądowych. Jeśli nie jest możliwe polubowne/pozasądowe rozwiązanie konfliktu, oferujemy:

– opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego
– sporządzanie pozwu, odpowiedzi na pozew, zażaleń, niezbędnych wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych
– opracowywanie projektu ugody sądowej
– reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania sądowego
– monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami

Nasze

Zasady wynagradzania

Wynagrodzenie ustalane jest z każdym Klientem indywidualnie. Zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz niezbędnego nakładu prac. 

Stosujemy następujące sposoby rozliczania:

  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy
  • wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową

 

W przypadku stałej obsługi prawnej, przedsiębiorcy proponujemy: 

  • miesięczną stałą kwotę (ryczałt) za z góry ustaloną liczbę godzin obsługi prawnej. Im więcej godzin „w ryczałcie” tym stawka godzinowa jest niższa. W przypadku większej ilości pracy w  danym miesiącu i wykorzystania ustalonej liczby godzin, dodatkowe godziny pracy płatne po preferencyjnej stawce