Day

28 kwietnia, 2020
Otworzony laptop, kartka papieru, długopis
Byłem zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o współpracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Ile mam czasu, po jej rozwiązaniu, na domaganie się przed sądem pracy ustalenia istnienia stosunku pracy? W kodeksie pracy (art. 291) mowa jest o tym, że roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie...
Read More